Conselleria d'educació

D.G. de Personal

Consulta MODULO: BLS_INTERINOS_ESPEC

Interins de secundària amb servicis i noves incorporacions

Interinos de secundaria con servicios y nuevas incorporaciones

Instruccions: Per raons de seguretat i eficàcia, només es permet la consulta via DNI.
Instrucciones: Por razones de seguridad y eficacia, sólo se permite la consulta vía DNI.

D.N.I.