Sistema de información de ayudas y becas

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS. Convocatoria 2017ACORD DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA, PEL QUE ES REQUERIX L'ESMENA DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS, PRESENTADES A L'EMPARA DE LA RESOLUCIÓ DE 25 DE GENER DE 2017, DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT. De conformitat amb allò que disposa l?article 16.2 de l'Orde 86/2016 de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV núm. 7943 de 23 de desembre de 2016), per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, les persones les sol·licituds de les quals es relacionen en l'Annex adjunt disposaran d'un termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació del present acord, per a esmenar la falta o acompanyar els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren li'ls tindrà per desistides de la seua sol·licitud d'acord amb el que establix l'article 68 i 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. València, 25 d'abril de 2017 La directora general d'Universitat, Investigació i Ciència. Josefina Bueno Alonso Data límit d'esmena: 10 de maig de 2017


Data de límit per a esmenar: 10/05/2017

FORMA D'ACTUAR


- Feu clic damunt la referència que correspon al vostre expedient
- Escriviu el vostre NIF/NIE en la nova pàgina
- Apareix la llista de defectes que heu esmenar

Num. d'expediente Nom complet Centre
SEJI/2017/038 AZNAR GIMENO, ELENA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS EN RED (CIBER)
SEJI/2017/034 BAEZA CARRATALÁ, ALEJANDRO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2017/014 CALVO PALOMARES, RICARD UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/019 CAMPANARIO PALLÁS, FRANCISCO UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/018 CORONADO PUCHAU, MARC UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/037 DE OLIVEIRA JARDIM, ERIKA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2017/025 DORRONSORO GONZÁLEZ, AKAITZ FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
SEJI/2017/022 FERRARIO ----, PAOLA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/020 FORMENT ALIAGA, ALICIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/006 GELLER , RON UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/007 GIMÉNEZ MARQUÉS, MONICA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/030 GOBERNA ESTELLÉS, MARTA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/031 GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ANTONIO JAVIER CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/039 IÑIGUEZ HERNÁNDEZ, CARMEN FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
SEJI/2017/041 LLORET PASTOR, ELENA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2017/026 MAS PERUCHO, AYMARA FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
SEJI/2017/024 MEDRANO PLAZA, JOSE VICENTE FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE
SEJI/2017/040 MONTESINOS NAVARRO, ALICIA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/008 MUÑOZ ESPÍ, RAFAEL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/032 NOVELLA GARIJO, PAU CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/027 OÑA BURGOS, PASCUAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/043 PILES GUILLEM, MARIA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/036 PIÑERO LLORENS, DAVID PABLO UNIVERSIDAD DE ALICANTE
SEJI/2017/011 RENNER -----, JOSHUA EDWARD UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/015 RODRIGUEZ DIAZ, JESUS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/033 ROS GARCÍA, ANA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
SEJI/2017/035 RUBIO GUERRI, CONSUELO OTRAS
SEJI/2017/017 SALVADOR BLASCO, LLOPIS UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/002 SANS TRESSERRAS, JUAN ANGEL UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
SEJI/2017/013 SANTAMARIA PEREZ, DAVID UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
SEJI/2017/005 TELLEZ PLAZA, MARÍA FUND. INVESTIGACIÓN HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE VALENCIA
SEJI/2017/004 VAYÁ PÉREZ, IGNACIO UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA